DIgItal CItIzEnshIp in Early yEars EDuCatIon

Partnerystė

Akata Makata Graikija

„Akata Makata” – tai vaikų darželis, įsikūręs pačiame Larisos miesto centre, Graikijoje. Atsižvelgdami į vaikus ir jų poreikius, jie sukūrė mokyklą, kurioje visi vaikai yra unikalūs, o jų ugdymas vyksta atsižvelgiant į vaiko asmenybę, kalbinę aplinką, socialinę ir kultūrinę tapatybę. Ugdymo programa atitinka individualius kiekvieno mokinio poreikius vietos mokyklos bendruomenėje. Jų tikslas – padaryti vaikų integraciją į švietimo sistemą kuo lengvesnę, teisingesnę ir malonesnę. Vaikui patekus į ikimokyklinio ugdymo aplinką prasideda naujas jo gyvenimo laikotarpis, kurio sėkmė priklauso nuo jo sklandžios raidos. Darželyje siekiama darnaus vaikų vystymosi, jų protinių ir psichinių gebėjimų lavinimo ir jų tapimo sveika asmenybe, pasirengusia sklandžiai integruotis į kitą savo ugdymo etapą.

Liberitutti SCS Italy

„Liberitutti” yra 1999 m. įkurtas socialinis kooperatyvas, kuriame galima eksperimentuoti ir sintezuoti sudėtingus socialinius
procesus, siekiant bendruomenės vystymosi ir įgalinimo. Liberitutti siekia skatinti socialinę, kultūrinę ir ekonominę pažeidžiamų grupių ir nepalankioje padėtyje esančių žmonių integraciją. Kooperatyvas veikia siekdamas spręsti visuomenės iššūkius, laikydamasis tvirtos socialinės sanglaudos nuostatos, kad būtų stiprinamos solidarumo vertybės. Liberitutti” siekia skatinti solidarumą, vertybes ir socialinę įtrauktį, plėtojant atvirą dialogą su viešaisiais ir privačiais subjektais, siekiant sujungti vietos bendruomenę ir visuomenę. Siekdama šio tikslo, Liberitutti glaudžiai bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, ne pelno siekiančiomis organizacijomis ir formaliais bei neformaliais veikėjais, taip prisidėdama prie gerovės kūrimo ir įgyvendinimo. Skatinamas bendruomenės kūrimąsis ir piliečių socialinė integracija, kuriamos ir įgyvendinamos socialinės, sveikatos, bei švietimo paslaugos. Pagrindinės veiklos sritys yra šios: -Ankstyvoji vaikystė, novatoriškos metodikos, metodų kūrimas ir priemonės, kuriomis siekiama didinti prieinamumą aukštos kokybės ankstyvosios vaikystės ir priežiūros paslaugoms, stiprinti ir tobulinti specialistų (mokytojų, darbuotojų ir auklėtojų) kompetencijas, orientuotas į socialinę sanglaudą ir bendruomenės kūrimą. -Švietimas, remiant atitinkamus aukštos kokybės įgūdžius ir kompetencijas, kad būtų skatinamos įsidarbinimo galimybės ir socialinis, švietimo bei asmeninis tobulėjimas, per dalyvavimą pilietiniame ir socialiniame gyvenime; -Socialinę įtrauktį, prisidedant prie solidarumo vertybių skatinimo visuomenėje vertinti mažumas ir užkirsti kelią smurtui bei diskriminacijai pažeidžiamų rizikos grupių (prieglobsčio prašytojų , pabėgėlių, migrantų, romų, LGBTIQ, neįgaliųjų) atžvilgiu; -Naujieji piliečiai, teikiant pagalbos priemones ir užtikrinant, kad būtų teikiama pagalba ir parama naujiems piliečiams (migrantams, prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams) bei skatinimas jų savarankiškumas; -Bendruomenių vystymasis, įgyvendinant veiksmus, kuriais būtų siekiama suteikti daugiau galių bendruomenėms ir mažumoms, sprendžiant jų pažeidžiamumo problemas, ekonominę, socialinę, kultūrinę ir aplinkosauginę padėtį, išnaudojant visą vietinių išteklių ir gyventojų potencialą. Organizacijai būdinga lanksti struktūra, leidžianti sutelkti dėmesį į socialinius tyrimus, skatinant eksperimentuoti su novatoriškais intervencijos modeliais, kurie yra tarpsektoriniai ir daugiasektoriniai. Organizaciją sudaro daugiau nei 100 darbuotojų, turinčių įvairią kvalifikaciją, įgūdžius, kurie kurie kuria pridėtinę vertę traptautiniu lygmeniu.

Eurospeak Limited Airija

„Eurospeak Ireland” yra švietimo technologijų bendrovė, teikianti švietimo paslaugas ir mokymus. Teikiame internetines anglų kalbos pamokas, pritaikytas atskirų asmenų ir grupių poreikiams, taip pat kuriame ir tobuliname naujoviškas švietimo priemones, pavyzdžiui, e. kursus, internetinius vertinimus ir kt. Mūsų įvairialypė mokytojų, tyrėjų ir IT specialistų komanda leidžia mums rengti aukštos kokybės mokymosi medžiagą, atitinkančią šiuolaikinės nuolat besikeičiančios visuomenės poreikius.

Be to, „Eurospeak” ypatingą dėmesį skiria pagalbai nepalankioje padėtyje esančioms grupėms, kurias siekiame remti dalyvaudami „Erasmus+” projektuose.

Eurospeak” skatina veiksmus, kuriuose laikomasi novatoriško ir kūrybiško požiūrio į marginalizuotų grupių, pavyzdžiui, migrantų, pabėgėlių, bedarbių, LGBT+ ir vyresnio amžiaus žmonių, įtrauktį.

Socialinių inovacijų centras- CSI Kipras

Socialinių inovacijų centras (CSI) – tai mokslinių tyrimų ir plėtros organizacija, kuri daugiausia dėmesio skiria socialinėms inovacijoms, galinčioms paskatinti teigiamus pokyčius vietos, nacionaliniu, regioniniu ir pasauliniu mastu. Šie subjektai apima, be kita ko, vyriausybes, vietos administracines įstaigas, ne pelno siekiančias organizacijas, komercinius subjektus ir švietimo įstaigas. CSI komandą sudaro atviri, visapusiškai pasirengę tyrėjai, verslininkai, projektų vadovai, instruktoriai ir informacinių technologijų specialistai. CSI apima gebėjimus ir galimybes nustatyti socialinius poreikius, kurti ir įgyvendinti pritaikytas iniciatyvas bei užtikrinti tvarų augimą. CSI komandos kompetencijos sritys – tradicinis švietimas ir e. mokymasis, verslumas, naujos įmonės, inovacijos, kūrybiškumas, derybos, intelektinės nuosavybės konsultacinės paslaugos, socialinė atsakomybė, verslo konsultaciniai sprendimai, duomenų analizė, informacinės technologijos, projektų valdymas, projektų vertinimo paslaugos, produktų patvirtinimas, mokymai ir kompiuteriniai žaidimai. CSI semiasi žinių ir įgūdžių iš savo plataus pasaulinio tinklo, kurį sudaro akademinės institucijos, IT įmonės, viešosios tarnybos, tarptautinės organizacijos, pradedančiosios įmonės ir viešosios tarnybos.

STANDO Kipras

„STANDO LTD” yra Kipre įsikūrusi mokslinių tyrimų ir švietimo organizacija, skirta mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtrai. Tuo pačiu metu esame patvirtinta profesinio rengimo ir mokymo įstaiga. Centras, akredituotas Kipro žmogiškųjų išteklių plėtros tarnybos. Mūsų įmonės stiprybės visų pirma slypi mūsų aukštos kvalifikacijos personalo komandoje ir ryšiai su tarptautiniai partneriais. Mūsų dinamiški ir patyrę mokslininkai, tyrėjai ir praktikai yra įsipareigoję įgyvendinti didelės apimties bendrai finansuojamus projektus ir bendradarbiauja su Kipro ir viso pasaulio organizacijomis. Aktyviai dalyvaujame planuojant ir įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius projektus, kuriais siekiama suteikti novatoriškų sprendimų, kurie palengvintų žmonių vystymąsi ir visuomenės sanglaudą. Nuo 2016 m. rengiame profesinius ir akademinius mokymus pagal programą „Erasmus+” KA1 ir KA2, taip pat kursus, seminarus ir konsultacines paslaugas įvairioms tikslinėms grupėms (studentams, jaunimui, mokytojams, politikos formuotojams, tėvams, suaugusiesiems), besimokantiesiems ir profesinio mokymo teikėjų bei suaugusiųjų centrų darbuotojams”.