DIgItal CItIzEnshIp in Early yEars EDuCatIon

PARTNERS

Άκατα Μάκατα Ελλάδα

Το Akata Makata είναι ένα νηπιαγωγείο, που βρίσκεται στην καρδιά του κέντρου της πόλης της Λάρισας, στην Ελλάδα. Έχοντας ως βασική αρχή τα παιδιά και τις ανάγκες τους, δημιούργησαν ένα σχολείο, όπου όλα τα παιδιά είναι μοναδικά και η εκπαίδευση που παρέχουν σέβεται την προσωπικότητα, το γλωσσικό τους υπόβαθρο, την κοινωνική και πολιτιστική τους ταυτότητα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή στην τοπική σχολική κοινότητα. Στόχος τους είναι να κάνουν την ένταξη των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο το δυνατόν πιο εύκολη, σωστή και ευχάριστη. Η είσοδος των παιδιών στο προσχολικό περιβάλλον εγκαινιάζει μια νέα περίοδο στη ζωή του παιδιού, η επιτυχία της οποίας εξαρτάται από την ομαλή ανάπτυξή του. Στοχεύουν στην αρμονική ανάπτυξη των παιδιών, στην καλλιέργεια των νοητικών και ψυχικών τους δεξιοτήτων και στην εξέλιξή τους σε υγιή προσωπικότητα, έτοιμη να ενταχθεί ομαλά στο επόμενο στάδιο της εκπαίδευσής του.

Liberitutti SCS Ιταλία

Οι Liberitutti είναι ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που ιδρύθηκε το 1999 ως τόπος πειραματισμού και σύνθεσης σύνθετων κοινωνικών διαδικασιών, επιδιώκοντας την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση της κοινότητας. Η Liberitutti στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ένταξης ευάλωτων ομάδων και ατόμων με μειονεκτικό υπόβαθρο. Ο συνεταιρισμός ενεργεί για να αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων με ισχυρή άποψη κοινωνικής συνοχής για την ενίσχυση των αξιών της αλληλεγγύης. Το Liberitutti δρα για την προώθηση της αλληλεγγύης
αξίες και κοινωνική ένταξη ενισχύοντας τον ανοιχτό διάλογο με δημόσια και ιδιωτικά θέματα για τη σύνδεση της τοπικής κοινότητας με τις υπάρχουσες υπηρεσίες στην επικράτεια του Τορίνο και σε ολόκληρη τη χώρα. Για να το κάνει αυτό, η Liberitutti συμμετέχει, σε στενή συνεργασία με δημόσιους φορείς, μη κερδοσκοπικούς φορείς και επίσημους και άτυπους φορείς, στην οικοδόμηση μιας κοινότητας πρόνοιας και στην κοινωνική ένταξη των πολιτών μέσω της προώθησης, του σχεδιασμού και της εφαρμογής κοινωνικών, κοινωνικο-υγειονομικών και
εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι κύριοι τομείς παρέμβασης είναι:

 • Πρώιμη παιδική ηλικία, ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογίας, προσεγγίσεων
  και εργαλεία για την υποστήριξη των προσπαθειών για αύξηση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και υψηλής ποιότητας πρώιμη παιδική ηλικία και φροντίδα, για ενίσχυση και
  ενίσχυση των ικανοτήτων των επαγγελματιών (εκπαιδευτικών, μελών του προσωπικού και εκπαιδευτικών), για την υποστήριξη της ανατροφής των παιδιών μέσω τοπικών
  δράσεις που επικεντρώνονται στην κοινωνική συνοχή και την οικοδόμηση της κοινότητας·
 • Εκπαίδευση, υποστήριξη της ανάπτυξης σχετικών και
  δεξιότητες και ικανότητες υψηλής ποιότητας για την προώθηση της απασχολησιμότητας και της κοινωνικο-εκπαιδευτικής και προσωπικής ανάπτυξης, όπως
  καθώς και συμμετοχή στην πολιτική και κοινωνική ζωή·
 • Κοινωνική ένταξη, συμβάλλοντας στην προώθηση των αξιών της αλληλεγγύης στην κοινωνία, αξιώνοντας τις μειονότητες και αποτρέποντας τη βία και τις διακρίσεις σε βάρος ευάλωτων ατόμων που κινδυνεύουν (αιτητές άσυλο,
  πρόσφυγες, μετανάστες, ΡΟΜΑ, LGBTIQ, άτομα με αναπηρία).
 • Νέοι πολίτες, παρέχοντας μέτρα βοήθειας και
  προστασία για μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες και ενθάρρυνση της πορείας προς την αναζήτηση της αυτονομίας·
 • Ανάπτυξη της κοινότητας, υλοποίηση δράσεων για την ενδυνάμωση των κοινοτήτων και των μειονοτήτων, την αντιμετώπιση των ευάλωτων συνιστωσών τους και τη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής τους κατάστασης αξιοποιώντας το πλήρες δυναμικό των ενδογενών πόρων και των κατοίκων τους. Ο οργανισμός χαρακτηρίζεται από μια ευέλικτη δομή που επιτρέπει την εστίαση στην κοινωνική έρευνα, προωθώντας τον πειραματισμό καινοτόμων μοντέλων παρέμβασης με μια εγκάρσια και πολυτομεακή προσέγγιση. Ο οργανισμός αποτελείται από περισσότερα από 100 μέλη προσωπικού με ένα ευρύ φάσμα προσόντων, δεξιοτήτων και προφίλ που προσδίδουν προστιθέμενη αξία σε τοπικές και διεθνείς δράσεις».

Eurospeak Limited Ιρλανδία

Η Eurospeak Ireland είναι μια εταιρεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας αφιερωμένη στην παροχή εκπαιδευτικών προϊόντων και κατάρτισης. Παρέχουμε διαδικτυακά μαθήματα αγγλικής γλώσσας προσαρμοσμένα στις ανάγκες ατόμων και ομάδων, καθώς και σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία όπως ηλεκτρονικά μαθήματα, διαδικτυακές αξιολογήσεις και άλλα Η πολυσχιδής ομάδα καθηγητών, ερευνητών και ειδικών πληροφορικής μας δίνει τη δυνατότητα να παράγουμε εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σημερινής συνεχώς εξελισσόμενης κοινωνίας.

Επιπλέον, το Eurospeak έχει ιδιαίτερη έμφαση στη βοήθεια των μειονεκτούντων ομάδων, τις οποίες στοχεύουμε να υποστηρίξουμε μέσω της συμμετοχής μας σε έργα Erasmus+.

Το Eurospeak προωθεί δράσεις που υιοθετούν μια καινοτόμο και δημιουργική προσέγγιση για την ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων όπως οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι άνεργοι, οι LGBT+ και οι ηλικιωμένοι.

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας - CSI Λευκωσία, Κύπρος

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης, ο οποίος εστιάζει στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες οντότητες. Αυτές οι οντότητες περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε κυβερνήσεις, τοπικούς διοικητικούς φορείς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα CSI αποτελείται από ανοιχτόμυαλους, πλήρως εξοπλισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και ειδικούς της Πληροφορικής. Το CSI περιλαμβάνει την ικανότητα και την ικανότητα εντοπισμού κοινωνικών αναγκών, σχεδιασμού και εφαρμογής προσαρμοσμένων πρωτοβουλιών και παροχής βιώσιμης ανάπτυξης. Οι τομείς εξειδίκευσης της ομάδας CSI είναι στους τομείς της παραδοσιακής εκπαίδευσης και e-learning, της επιχειρηματικότητας, των start-ups, της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, των διαπραγματεύσεων, των συμβουλευτικών υπηρεσιών IP, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της ανάλυσης δεδομένων, των τεχνολογιών πληροφοριών, της διαχείρισης έργων, υπηρεσίες αξιολόγησης έργων, επικύρωση προϊόντων, εκπαίδευση και παιχνίδια υπολογιστών. Η CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυό της, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, εταιρείες πληροφορικής, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, νεοφυείς επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες.

STANDO ΚΥΠΡΟΣ

Η STANDO LTD είναι ένας ερευνητικός και εκπαιδευτικός οργανισμός με έδρα την Κύπρο, αφιερωμένος στην πρόοδο της έρευνας και της καινοτομίας. Ταυτόχρονα, είμαστε ένα εγκεκριμένο Κέντρο ΕΕΚ διαπιστευμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Η δύναμη της επιχείρησής μας έγκειται κυρίως στην άριστα καταρτισμένη ομάδα μας και στο εκτεταμένο δίκτυο διεθνών συνεργατών της. Οι δυναμικοί και έμπειροι ακαδημαϊκοί, ερευνητές και επαγγελματίες μας δεσμεύονται να υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα μεγάλης κλίμακας και να συνεργάζονται
με φορείς από την Κύπρο και από όλο τον κόσμο. Συμμετέχουμε ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εθνικών και διεθνών έργων, με στόχο την παροχή καινοτόμων λύσεων που διευκολύνουν την ανάπτυξη των ανθρώπων και τη συνοχή των κοινωνιών. Από το 2016, παρέχουμε μια σειρά από επαγγελματικές και ακαδημαϊκές εκπαιδεύσεις στο πλαίσιο των Erasmus+ KA1 και KA2, καθώς και μαθήματα, σεμινάρια και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορες ομάδες-στόχους (φοιτητές, νέους, δασκάλους, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, γονείς, ενήλικες), μαθητές και προσωπικό παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και Κέντρων Ενηλίκων.