Partnerzy

Zespół projektu DICE tworzą następujące organizacje:

 • NCBI logo

  NCBI logo

  National Council for the Blind of Ireland (NCBI): jest główną organizacją świadczącą usługi dla osób niewidomych i niedowidzących w Republice Irlandii. Posiada ogólnokrajową sieć pracowników i i trenerów, którzy zapewniają rehabilitację, doradztwo, wsparcie zatrudnienia i szkolenia w dziedzinie mobilności, codziennych umiejętności życiowych, umiejętności obsługi komputera i korzystania z technologii systujących osobom z niepełnosprawnościami.  NCBI rozpowszechnia, obsługuje i utrzymuje sprzęt i oprogramowanie wspomagające. NCBI prowadzi centrum doskonalenia umiejętności cyfrowych oraz dostępu do technologii cyfrowych, serwisów i usług internetowych (). CFIT świadczy także usługi doradcze w zakresie oceny i badania dostępności stron internetowych i aplikacji. NCBI posiada duże doświadczenie pracy przy projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach m.in. programów Leonardo da Vinci, Socrates, 4-7 Program Ramowy.

 • IADT logo

  IADT logo

  Institute of Art, Design & Technology (IADT)IADT jest Instytutem Szkolnictwa Wyższego, kształcącym około 2500 studentów i zatrudniającym 400 pracowników. Misją IADT jest być w czołówce nauczania, badań i innowacji oraz przyczyniać się do rozwoju irlandzkiej gospodarki opartej na wiedzy. IADT posiada w swojej ofercie wiele licencjackich i podyplomowych programów nauczania w dziedzinie mediów, kreatywnych technologii multimedialnych, przedsiębiorczości i psychologii. Specjalizuje się w nauczaniu, badaniach i innowacjach służących połączeniu sztuki, technologii i przedsiębiorczości.

 • PhoenixKM logo

  PhoenixKM logo

  PhoenixKM: PhoenixKM BVBA jest firmą  posiadającą bogate doświadczenie w zakresie doradztwa w dziedzinie dostępności. Jej misją jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnej integracji w każdym aspekcie ich codziennego życia. Ten cel stara się osiągnąć poprzez gromadzenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia w dziedzinie edukacji , szkoleń i zatrudnienia oraz udostępnianie tych informacji poprzez świadczenie usług doradczych, a także realizację projektów finansowanych ze środków publicznych i prywatnych.  PhoenixKM działa na terenie całej Europy oraz poza nią. Posiada też nowy dział, który zapewnia rekomendacje dotyczące skutecznego wykorzystania mediów społecznych w różnych dziedzinach biznesu (media, muzyka, świadczenia usług). W coraz większym stopniu wiedza ta jest stosowana we wszystkich obszarach, w tym także dostępności. Firma zapewnia trening dostępności podczas korzystania z mediów społecznych i tworzenia dokumentów. Szkolenia te są dostarczane do sektora prywatnego i publicznego.

 • FIRR logo

  FIRR logo

  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR)FIRR jest pozarządową organizacją non-profit, utworzoną 26 sierpnia 2003 r., działającą w dziedzinie nauki, transferu innowacji, przedsiębiorczości oraz kompleksowego i wielopoziomowego wspierania osób najbardziej dyskryminowanych w społeczeństwie. Podstawową misją fundacji jest zrównoważony rozwój przedsiębiorczości, transfer innowacyjnych rozwiązań, a także wspieranie przedsiębiorstw i innych podmiotów w zdobywaniu i wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. Jej głównym celem jest także poprawa możliwości edukacyjnych, społecznych i zawodowych osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. FIRR ma bogate doświadczenie w tworzeniu i adaptowaniu innowacyjnych programów i metodologii szkoleń prowadzonych dla i na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie.

 • INTERPROJECTS logo

  INTERPROJECTS logo

  Interprojects: Interprojects prowadzi działalność szkoleniową, skierowaną głównie do osób z niepełnosprawnościami i starszych. Organizacja powstała w 2006 roku i do chwili obecnej obejmuje wsparciem ponad 8562 chorych na cukrzycę, z czego 10% to dzieci, 2000 osób niepełnosprawnych (w tym z lekkim stopniem niepełnosprawności) i 453 kobiet z rakiem piersi. Wszystkim beneficjentom została udzielona pomoc w zakresie korzystania ze sprzętu, konsultacje lekarskie dotyczące chorób i profilaktyki zdrowia. Pracownicy Interprojects uczestniczyli w wielu projektach krajowych i międzynarodowych w zakresie kwestii związanych z dostępnością, poradnictwem zawodowym, zatrudnieniem, doradztwem, zatrudnieniem i edukacją osób z niepełnosprawnościami, kłądąc nacisk na rozwój umiejętności cyfrowych i wykorzystania technologii wspomagających.