Партньори

Партньорският консорциум по проекта “DICE” включва:

 • NCBI logo

  NCBI logo

  National Council for the Blind of Ireland (NCBI): Националният съвет за слепите в Ирландия ( NCBI ) е доставчик на  услуги за незрящи и слабовиждащи сред населението в Република Ирландия, като предоставя оценка на зрение, информация , съвети и подкрепа. Той разполага с национална мрежа от ресурсни общности от служители и преподаватели, които осигуряват рехабилитация, консултации, подкрепа на заетостта, както и обучението в самостоятелна мобилност, ежедневни умения, компютърни умения и използване на масови и помощни технологии. NCBI продав , осигурява подкрепа и поддържа на помощни хардуер и софтуер технологии. Към организацията функционира и е център за подпомагане на електронното включване и достъпността на цифровите технологии, уеб сайтове и онлайн услуги. Екипът на организацията предоставя консултантски услуги в оценка на достъпността и потребителското тестване на уеб сайтове и онлайн приложения. NCBI има значителен опит в работата по проекти, финансирани от ЕС в рамките на Леонардо да Винчи, Сократ , IST FP4 -7 , ESF и други.

 • IADT logo

  IADT logo

  Institute of Art, Design & Technology (IADT): IADT е висш институт, създаден по силата на Акта за технологични институти 1992-2006. Институтът има около 2500 обучаемие и 400 обучители и служители. Мисията на IADT е да бъде в челните редици на обучението, научните изследвания и иновациите и да допринася за развитието на Ирландия като творческа икономика на знанието. IADT предоставя обучение по бакалавърски и магистърски програми по специалности като медии, мултимедийни технологии, предприемачество и психология, които са свързани и с производство на филми и телевизионни предавания.

 • PhoenixKM logo

  PhoenixKM logo

  PhoenixKM: Екипът на ФениксКМ има богат опит в областта на консултации по достъпност. Тяхната работа е насочена към интеграцията на хората с увреждания във всички аспекти на ежедневния живот и има за цел да постигне целта си чрез обединяване на знания, познания и опит в областта на образованието, обучението и заетостта, както и да предоставят услуги на целевите групи потребители чрез добре дефинирани консултантски услуги , както и чрез средства от частни и публични проекти. Компанията извършва тези услуги и инициативи в цяла Европа, но също така и извън нея. От скоро съществува и нов отдел, който предоставя съвети за успешното използване на социалните медии в различни бизнес области (медии, музика, осигуряване на обслужване и др.). Феникс КМ също така се фокусира върху обучението по достъпност за използване на социалните медии и създаване на достъпни продукти и документи. Тези обучения се предоставят на организации, както от частния, така  и от публичния сектор.

 • FIRR logo

  FIRR logo

  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR): FIRR е полска неправителствена организация със статут на организация в обществена полза. Основни целеви групи на института са групи в ситуация на социално изключване, в това число хората с увреждания (в частност такива с увредено зрение). Те предоставят обучение и услуги за да се даде възможност на целевите групи да участват пълноценно във всички ежедневни дейности. FIRR им осигурява обучение в следните области: чужди езици: Английски и Немски език, информационни и помощни технологии, създаване на изображения и др. Организацията също така предоставя индивидуални консултации, най-вече в подкрепа на използването на съвременни информационни технологии като средство за качествен, независим и приобщаващ, активен живот. FIRR е инициирала много проекти насочени към насърчаването и осигуряването на изпълнението на стандартите за достъпност на уеб съдържание, услуги и интерфейси за хора с увреждания.

 • INTERPROJECTS logo

  INTERPROJECTS logo

  Interprojects: Интерпроджектс е доставчик на обучение и консултации изцяло насочени към хората с увреждания и възрастните хора. Фирмата е създадена през 2006 г. и до този момент в дейността си включва годишно повече от 8562 диабетици, 10% от които са деца, 2000 хора с увреждания  (включително леки увреждания) и 453 жени с рак на гърдата. Всички те са били инструктирани как да използват помощни техенологии и оборудване, получили са здравни консултации и профилактика на заболяванията. Екипът на организацията е управлявал и участвал в реица национални и международни проекти в областта на проблемите на достъпността, кариерно ориентиране и консултиране, заетостта, менторинг, електронни обучителни игри и мрежи от работодателите на хората с увреждания. Те предоставят уеб-ресурси, материали на хартиен носител и на Брайлова азбука.